Corpus de Referencia do Galego Actual

Listaxes de frecuencias do Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA), versión 3.1, Guillermo Rojo, Marisol López Martínez, Eva Domínguez Noya e Fco. Mario Barcala. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, <http://corpus.cirp.gal/corga/frecuencias_datos?subcorpus=etiquetado+automaticamente>, 2019.

Grafías innovadoras na linguaxe non sexista: unha proposta para a súa etiquetaxe automática, Eva Mª Domínguez Noya e Fco. Mario Barcala Rodríguez. Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral. Marta Díaz, Gael Vaamonde, Ana Varela, Mª Carmen Cabeza, José M. García-Miguel e Fernando Ramallo (eds.), Universidade de Vigo, 2018, pp. 291-298.

Variación e normativización no galego, Eva Mª Domínguez Noya, María Caíña Hurtado e Mª Sol López Martínez. Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral. Marta Díaz, Gael Vaamonde, Ana Varela, Mª Carmen Cabeza, José M. García-Miguel e Fernando Ramallo (eds.) Universidade de Vigo, 2018, pp. 299-306.

Ás voltas con cerca de, a valoración aproximativa e os complementos de medida, Eva Mª Domínguez Noya. Cadernos de Lingua 36, 2018, pp. 31-79.

Tratamento da variación lingüística no CORGA, Eva M.ª Domínguez Noya e Marisol López Martínez. Gallaecia. Estudos de lingüística portuguesa e galega. Marta Negro Romero, Rosario Álvarez e Eduardo Moscoso Mato (eds.), Universidade de Santiago de Compostela, 2017, pp. 421-440.

O corpus de referencia do galego actual (CORGA): estado actual e perspectivas, Guillermo Rojo, Marisol López Martínez, Eva M.ª Domínguez Noya e Fco. Mario Barcala. Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Manuel González González (ed.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades, 2016, pp. 445-473.

O etiquetador probabilístico de XIADA e o seu teito de acerto: a elaboración de regras lingüísticas, Eva M.ª Domínguez Noya. Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Manuel González González (ed.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades, 2016, pp. 213-232.

O emprego do presente para falar de futuro na prensa escrita, María Sol López Martínez. Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea. Esther Corral Díaz, Elvira Fidalgo Francisco e Pilar Lorenzo Gradín (eds.), Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2016, pp. 533-545.

Etiquetación y desambiguación automáticas en gallego: el sistema XIADA, Eva Mª Domínguez Noya. Procesamiento del Lenguaje Natural, 52, 2014, pp. 93-96.

Etiquetaxe e desambiguación automáticas en galego: o sistema XIADA, Eva Mª Domínguez Noya. Tese de doutoramento, Universidade de Santiago de Compostela, 2013. Minerva: Repositorio Institucional da USC <http://hdl.handle.net/10347/9587>.

Partículas exceptivas: problemas de delimitación e proposta de análise, Eva Domínguez Noya, Cadernos de Lingua, 34, 2012, pp. 5-64.

As expresións de futuro de 'ir + infinitivo' na prensa escrita, María Sol López Martínez. Cum corde et in nova grammatica: Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo, Tomás Jiménez Juliá, Belén López Meirama, Victoria Vázquez Rozas e Alexandre Veiga (eds.), Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 2012, pp. 487-500.

Corpus lingüísticos estruturados de grandes dimensións: Metodoloxía e sistemas de recuperación de información, TESE DE DOUTORAMENTO, Fco. Mario Barcala Rodríguez. A Coruña, 2010, Universidade da Coruña.

O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): presente e futuro, Eva Mª Domínguez Noya. A lexicografía galega moderna. Recursos e perspectivas, Ernesto González Seoane, Antón Santamarina e Xavier Varela Barreiro (eds.). Colección Base. Serie Lingüística 6, Santiago de Compostela, 2008, Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, pp. 139-151.

A Corpus and Lexical Resources for Multi-word Terminology Extraction in the Field of Economy in a Minority Language, Fco. Mario Barcala, Eva Domínguez, Pablo Gamallo, Marisol López, Eduardo Miguel Moscoso, Guillermo Rojo, María Paula Santalla del Río e Susana Sotelo. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Proceedings of 3rd Language & Technology Conference, Zygmunt Vetulani (ed.), Poland, 2007, pp. 359-363.

El proyecto Gari-Coter en el seno del proyecto RICOTERM, Fco. Mario Barcala, Eva Domínguez, Pablo Gamallo, Marisol López, Eduardo Miguel Moscoso, Guillermo Rojo, María Paula Santalla del Río e Susana Sotelo. Procesamiento del Lenguaje Natural, 39, Víctor J. Díaz Madrigal e Fernando Enríquez de Salamanca (eds.), 2007, pp.295-296.

Information Retrieval and Large Text Structured Corpora. Fco. Mario Barcala, Miguel A. Molinero, Eva Domínguez. Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2005, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Computer Science, 3643, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 2005, pp. 91-100.

Information Retrieval and Large Text Structured Corpora. Fco. Mario Barcala, Miguel A. Molinero, Eva Domínguez. Proc. of Tenth International Conference on Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2005, Extended Abstracts, Alexis Quesada-Arencibia, Roberto Moreno-Díaz jr. and José-Carlos Rodríguez (eds.), Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 2005, pp. 55-57.

Construcción de sistemas de recuperación de información sobre córpora textuales estructurados de grandes dimensiones. Fco. Mario Barcala, Miguel A. Molinero, Eva Domínguez. Procesamiento del Lenguaje Natural, 34, 2005, pp. 41-48.

El 'Corpus de Referencia del Gallego Actual' (CORGA). Problemas de configuración y anotación, María Sol López Martínez, Claus D. Pusch, Johannes Kabatek e Wolfgang Raible (eds.), Romanistische Korpuslinguistik II = Romance Corpus Linguistics II: Korpora und diachrone Sprachwissenschaft = Corpora and Diachornic Linguistics, Tübingen, Gunter Narr, 2005, pp. 281-292.

CORGA (Corpus de Referencia del Gallego Actual), María Sol López Martínez. Hizkuntza-corpusak: Oraina eta geroa, 2004.

El sistema ERIAL: LEIRA, un entorno para RI basado en PLN, Fco. Mario Barcala, Eva M. Domínguez, Miguel A. Alonso, David Cabrero, Jorge Graña, Jesús Vilares, Manuel Vilares, Guillermo Rojo, M. Paula Santalla e Susana Sotelo. Actas de las I Jornadas de Tratamiento y Recuperación de Información (JOTRI), Emilio Sanchís, Lidia Moreno e Isidoro Gil (eds.), Editorial UPV, Valencia, Spain, 2002, pp. 173-174.

Una aplicación de RI basada en PLN: el proyecto ERIAL, Fco. Mario Barcala, Eva M. Domínguez, Miguel A. Alonso, David Cabrero, Jorge Graña, Jesús Vilares, Manuel Vilares, Guillermo Rojo, M. Paula Santalla e Susana Sotelo. Actas de las I Jornadas de Tratamiento y Recuperación de Información (JOTRI), Emilio Sanchís, Lidia Moreno e Isidoro Gil (eds.), Editorial UPV, Valencia, Spain, 2002, pp. 165-172.

Presentación do proxecto CORGA: Corpus de Referencia do Galego Actual, María Sol López Martínez, Francisco García Gondar. Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias, Mª Xesús Bugarín López et al. (eds.), Santiago de Compostela, 2002, pp. 359-343.

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros co único propósito de analizar o uso da propia web. Se continúa navegando consideramos que acepta a súa utilización.