Rexistros Estatísticas Acerca de

Sección Medieval    

Directoras

Mercedes Brea, Elvira Fidalgo e Pilar Lorenzo

Investigadores/as

María Alonso Torregrosa
Mariña Arbor Aldea
María José Canedo Souto
Antonio Augusto Domínguez Carregal
Antonio Fernández Guiadanes
Olalla García Martínez
David González Couso
Déborah González Martínez
Marta López Macías
Francisca Martínez Rodríguez
Marina Meléndez Cabo
Alexandre Gaiferos Parrado Freire
Miguel Ángel Pousada Cruz
Ignacio Rodiño Caramés
Diego Seoane Casás
Isabel Vega Vázquez
Pilar Zapico Barbeito

Equipo Informático    

Fernando Magán Muñoz
José Carlos Sánchez Rivas

BiRMED forma parte do desenvolvemento dos proxectos MEC-FEDER HUM2005-01300 e PGIDIT06CSC20401PR.