CRPIH

Condicións de difusión e copyright

 1. Cadernos de Fraseoloxía Galega, como queda dito, fai dúas edicións: a primeira en papel e, seis meses despois, en formato electrónico en www.cirp.es (páxina web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, de Santiago de Compostela).

 2. Os autores dos traballos publicados recibirán un exemplar da revista e 20 separatas do seu artigo. Beneficiaranse ademais da seguinte difusión: tódalas Universidades de España e Portugal e algunhas outras de Europa e América coas que o Centro Ramón Piñeiro mantén intercambio de publicacións científicas. Recíbeno tamén máis de cen fraseólogos de Europa, América e África. Por parte, Cadernos de Fraseoloxía Galega figura en elencos bibliográficos e páxinas de referencia de diferentes países que manteñen hiperenlaces a esta revista, como se especifica na páxina de créditos.

 3. A esta difusión en formato libro, engádeselle a difusión electrónica na páxina web, como queda dito en 1.8.

 4. Ó publicar en Cadernos de Fraseoloxía Galega, o autor cede tódolos dereitos de explotación do seu artigo ó Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, de Santiago de Compostela, que, coas condicións e limitacións dispostas pola lexislación en materia de propiedade intelectual, é o titular do copyright. Esta titularidade concede ó dito Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades o dereito para todo o mundo a:

  1. publica-la versión final do artigo na revista e distribuílo e/ou comunicalo publicamente, tanto na revista en si coma noutros medios relacionados, en formato impreso, dixital ou calquera outro que poida inventarse no futuro;

  2. traducir ou realizar resumos / abstracts do artigo e distribuílos e/ou comunicalos publicamente, e autorizar ou ceder a terceiros o mesmo dereito;

  3. depositar copias ou referencias do artigo en arquivos en liña tanto en plataformas propias do devandito Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades de Santiago de Compostela coma en plataformas de terceiros autorizadas polo devandito Centro.

 5. Pasado un ano da edición en papel os autores, as Universidades ou as Sociedades Científicas que o soliciten expresamente poderán incluír nos seus repositorios un ou varios artigos sempre que, ademais, cumpran estas dúas condicións:

  1. que o texto (incluído o formato) sexa exactamente o de Cadernos de Fraseoloxía Galega;

  2. que sempre estea clara e íntegra a referencia bibliográfica (revista, número, ano, páxinas, ISSN; etc.).