Equipo editorial

A boa acollida dos Cadernos de Fraseoloxía Galega (CFG), no seu dobre carácter de edición de manuscritos fraseolóxicos (números 1,2,3,5 e anexo 1, 2007) pero tamén como revista galega de investigación fraseolóxica (números 4, 6, 7, 8, 9 e 10) levou os seus responsables a transformar esta publicación en revista de investigación fraseolóxica en galego a partir do número 6 e con cadencia anual, que, mesmo así, manterá a edición de recolleitas fraseolóxicas, porque a profunda transformación social que vivimos faino imprescindible e urxente.

Xenerosamente algúns dos grandes fraseólogos europeos accederon a ofrecerlle a esta revista o seu patrocinio intelectual, de xeito que este é o organigrama actual de CFG:

Dirección

Consello Científico

Consello de redacción

Coordinación informática